ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : “Ίδρυση – Έδρα – Σκοπός”

Άρθρο 1: “Ίδρυση – Έδρα”

Ιδρύεται Πανελλήνιος Πολιτιστικός Σύλλογος Παιχτών Παιχνιδιών Φαντασίας, Στρατηγικής, Ρόλων και Καρτών με έδρα το Δημοτικό Διαμέρισμα Σερρών του Δήμου Σερρών, με την επωνυμία “Dragon Tale”. Ο Σύλλογος δεν έχει κερδοσκοπικό ή επαγγελματικό χαρακτήρα.

Άρθρο 2: “Σκοποί του Συλλόγου”

Σκοπός του Συλλόγου είναι:

 1. Η ενθάρρυνση και προώθηση της ενασχόλησης των μελών του, με δραστηριότητες ψυχαγωγικού χαρακτήρα.
 2. Η παρότρυνση της νέας γενιάς σε ενασχολήσεις που αφορούν το πλαίσιο του φανταστικού.
 3. Η ενθάρρυνση των μελών, και των προσώπων που ενδιαφέρονται, για ενασχόληση με θεματικές ενότητες που αφορούν:
  • την κάθε μορφής λογοτεχνία: αφήγηση, ποίηση, διήγημα, σεναριογραφία, μυθοπλασία, μυθολογία, κόμικς (με περιεχόμενο επιστημονικό, φανταστικό, ιστορικό, τρόμου κλπ)
  • τα επιτραπέζια παιχνιδιών ρόλων, στρατηγικής, καρτών, τα παιχνίδια με ηλεκτρονικό υπολογιστή και άλλα τεχνολογικά μέσα, τα διαδραστικά παιχνίδια
  • την θεματική μουσική, την καλλιτεχνική εμφάνιση (cosplay)
  • τον μοντελισμό, τη ρομποτική και την εφαρμοσμένη τεχνολογία
  • καθώς και για την ανάπτυξη και διάδοση αυτών στην Ελληνική Επικράτεια,
 4. Η παρότρυνση των μελών καθώς και όσων ενδιαφέρονται, σε κάθε είδους καλλιτεχνικής φύσεως δημιουργίες (εικαστικές, μουσικές, κινηματογραφικές κλπ) που αφορούν στις θεματικές ενότητες του Συλλόγου.
 5. Αποκλείονται από το αντικείμενο του Συλλόγου, τυχερά επί χρηματικών κερδών παίγνια, καθώς και στοιχήματα επί χρηματικών κερδών μεταξύ των μελών.
 6. Η δραστηριότητα και το πνεύμα του Συλλόγου είναι αντίθετα σε οποιουδήποτε είδους διακρίσεις ή προκαταλήψεις και η λειτουργία του έχει μορφωτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα με ιδιαίτερη έμφαση στην προαγωγή και πραγμάτωση των σκοπών του στον χώρο της νεολαίας.

Άρθρο 3: “Μέσα”

Ο Σύλλογος επιδιώκει την επιτυχία του σκοπού του με κάθε πρόσφορο μέσο και ειδικότερα, αλλά όχι περιοριστικά, με:

 1. Τη διενέργεια πρωτοτύπων εκδόσεων πάσης φύσεως εντύπων ή παιγνίων (βιβλίων, φυλλαδίων, περιοδικών, εφημερίδων, ημερολογίων, καρτών, επιτραπέζιων παιχνιδιών) ή την επιμέλεια της εκτυπώσεως και κυκλοφορίας τούτων, η πώληση ή και η δωρεάν παραχώρηση αυτών.
 2. Τη προώθηση της συνεργασίας στον τομέα της τέχνης, με άλλους φορείς, καθώς και η οργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών, χοροεσπερίδων και η πραγματοποίηση εκδηλώσεων με κοινωνικό ή φιλανθρωπικό περιεχόμενο, για την ψυχαγωγία των μελών και του ευρύτερου κοινού για την προβολή και στήριξη των σκοπών του Σωματείου.
 3. Τη συνεργασία με άλλους παρόμοιους συλλόγους
 4. Τη προβολή ταινιών θεματικού περιεχόμενου
 5. Τη διοργάνωση τουρνουά διαγωνιστικού χαρακτήρα σε θεματικά επιτραπέζια παιχνίδια ή υπολογιστικά παιχνίδια που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Συλλόγου.
 6. Τη παρουσίαση βιβλίων θεματικού περιεχομένου.
 7. Τη διενέργεια μαθημάτων εικαστικών που αφορούν το πλαίσιο του φανταστικού όπως το ορίσαμε.
 8. Τη προώθηση καλλιτεχνικών δημιουργιών των μελών.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ : “Εγγραφή μελών – Δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών”

Άρθρο 4: “Κατηγορίες μελών”

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε Τακτικά και Επίτιμα:

 1. Τακτικό Μέλος μπορεί να εγγράφεται κάθε ενήλικο πρόσωπο, κατόπιν αίτησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο με την οποία δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι γνωρίζει και αποδέχεται τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προς τον Σύλλογο. Η εγγραφή ολοκληρώνεται μετά την έγκριση της αίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο και την καταβολή των τελών εγγραφής.
 2. Επίτιμο Μέλος μπορεί να ανακηρυχθεί ένα πρόσωπο το οποίο έχει προσφέρει υπηρεσίες προς στον Σύλλογο. Επίτιμο μέλος ανακηρύσσεται με απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, έπειτα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 5: “Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Τακτικών Μελών”

Τα Τακτικά Μέλη έχουν δικαίωμα:

 1. Να εκλέγουν και εκλέγονται σε όλα τα όργανα διοίκησης του Συλλόγου.
 2. Να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, να θέτουν προτάσεις και να συζητούν απόψεις κατά τις συνεδριάσεις των οργάνων του Συλλόγου.
 3. Να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Συλλόγου.
 4. Να αποχωρούν από τον Σύλλογο όποτε το επιθυμούν, κατόπιν αίτησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η σχετική αίτηση εγκρίνεται αμέσως μετά την εξόφληση τυχών καθυστερούμενων εισφορών. Το μέλος που αποχωρεί δεν έχει κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Συλλόγου.

Τα Τακτικά Μέλη έχουν υποχρέωση:

 1. Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του συλλόγου και να συμμορφώνονται στις διατάξεις αυτού του καταστατικού.
 2. Να μην προβάλλουν εμπόδια στην υλοποίηση των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου.
 3. Να καταβάλλον τις συνδρομές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα Επίτιμα Μέλη δεν έχουν υποχρεώσεις. Έχουν μόνο το δικαίωμα της συμμετοχής στις δραστηριότητες αλλά και στα όργανα του Συλλόγου ως παρατηρητές.Άρθρο 6: “Πειθαρχικές κυρώσεις”

Πειθαρχικές κυρώσεις μπορούν να επιβληθούν σε Τακτικά Μέλη του Συλλόγου τα οποία:

 1. Δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους όπως ορίζονται από το παρόν Καταστατικό ή τον Κανονισμό Λειτουργίας όπως εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
 2. Έχουν καταδικαστεί από Ελληνικό Δικαστήριο για κάποιο πλημμέλημα ή κακούργημα.

Οι κυρώσεις που δύναται να επιβάλλει ο Σύλλογος σε ένα μέλος του είναι οι εξής:

 1. Γραπτή επίπληξη.
 2. Προσωρινή ή οριστική στέρηση εκλογικών δικαιωμάτων (εκλέγειν και εκλέγεσθαι) στις αρχαιρεσίες του Συλλόγου.
 3. Προσωρινή αποβολή από το Σύλλογο, για χρόνο όχι μεγαλύτερο από ένα έτος.
 4. Οριστική αποβολή από το Σύλλογο.

Κυρώσεις επιβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του, μετά από προηγούμενη ακρόαση του μέλους που κατηγορείται.


Άρθρο 7: “Παύση ιδιότητας Τακτικού Μέλους”

Η ιδιότητα του Τακτικού Μέλους του Συλλόγου παύει να υφίσταται όταν:

 1. το πρόσωπο που την έχει, δηλώσει γραπτώς στο Διοικητικό Συμβούλιο την βούλησή του να αποχωρήσει από τον Σύλλογο.
 2. λάβει απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης για προσωρινή ή οριστική αποβολή του Μέλους
 3. το μέλος αποβιώσει.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ : “Πόροι του συλλόγου και καταβολή εισφορών”

Άρθρο 8: “Πόροι”

Πόροι του συλλόγου είναι:

 1. Τα τέλη εγγραφής, οι τακτικές και οι έκτακτες συνδρομές των τακτικών μελών.
 2. Δωρεές, Χορηγίες, Επιχορηγήσεις από οιοδήποτε νομικό πρόσωπο
 3. Οι εκούσιες εισφορές συμπολιτών ή επιτίμων μελών
 4. Οι πρόσοδοι από δωρεές ή κληροδοτήματα υπό την αίρεση της αποδοχής των από το Διοικητικό Συμβούλιο, εράνους, λαχεία και άλλες εκδηλώσεις ή δραστηριότητες του Σωματείου
 5. Οι πρόσοδοι των κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων του Σωματείου,
 6. Κάθε είδους νόμιμοι πόροι και νόμιμα περιερχόμενο στο Σωματείο έσοδο

Άρθρο 9: “Συνδρομές”

Οι συνδρομές των Τακτικών Μελών διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.

Η τακτική συνδρομή καταβάλλεται κατά το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα στον ταμεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ύψος της μηνιαίας συνδρομής, καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.

Έκτακτες συνδρομές αποφασίζονται μετά από ομόφωνη, αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Τακτικό Μέλος του Συλλόγου που έχει εκπληρώσει τις συνδρομές του, τακτικές και έκτακτες είναι ταμειακώς τακτοποιημένο μέλος.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ : “Όργανα του συλλόγου”

Άρθρο 10: “Όργανα του Συλλόγου”

Τα όργανα του Συλλόγου είναι τα εξής:

 • Γενική Συνέλευση
 • Διοικητικό Συμβούλιο (3μελές)
 • Εξελεγκτική Επιτροπή (3μελής)


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ : “Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)”


Άρθρο 11: “Αρμοδιότητες Γενικής” Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για όσες από τις υποθέσεις του Συλλόγου δεν παραχωρούνται στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου με το παρόν καταστατικό. Διατηρεί το δικαίωμα όμως με αυξημένη πλειοψηφία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, να εγκρίνει Κανονισμό Λειτουργίας που εξειδικεύει ή και να τροποποιήσει το παρόν καταστατικό.

Η Γενική Συνέλευση:

 1. Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου.
 2. Εγκρίνει τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από σχετική εισήγηση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 3. Αποφασίζει για τη διάλυση του Συλλόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
 4. Αποφασίζει για κάθε ζήτημα που δεν ανάγεται ρητά στην διαδικασία άλλου οργάνου σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του κανονισμού λειτουργίας.


Άρθρο 12: “Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης”

Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Συλλόγου είναι τακτικές ή και έκτακτες.

Τον Φεβρουάριο κάθε έτους συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. Η πρόσκληση, στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, απευθύνεται σε όλα τα μέλη με πρόσφορα μέσα ηλεκτρονικής τηλεπικοινωνίας.

Έκτακτες Γενικές συνελεύσεις συγκαλούνται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μελών του συλλόγου, εντός δεκαημέρου από τη λήψη σχετικής αίτησης που προσυπογράφεται από τα μισά (1/2) τουλάχιστον των ταμειακώς και διοικητικώς τακτοποιημένα μέλη του συλλόγου, στην οποία αναγράφονται τα προτεινόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης.


Άρθρο 13: “Εξαιρετικές Περιπτώσεις”

Στην περίπτωση που στο Διοικητικό Συμβούλιο υπάρξει για οποιονδήποτε λόγο κενή θέση, τα ενεργά μέλη του την αναθέτουν σε ένα από τα διοικητικώς και ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του συλλόγου. Η απόφαση αναπλήρωσης μέλους του Δ.Σ. υπόκειται στην έγκριση έκτακτης ή και της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.


Άρθρο 14: “Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης”

Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του, και αποστέλλεται στα μέλη με πρόσφορα μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Καταγράφει λεπτομερώς τον τόπο, το χρόνο, και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης.


Άρθρο 15: “Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης – Απαρτία”

Στις Γενικές Συνελεύσεις των μελών προεδρεύει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Ο Πρόεδρος διευθύνει τη συνεδρίαση σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, τον Κανονισμό Λειτουργίας και την ημερήσια διάταξη. Ο Γραμματέας τηρεί πρακτικά και βιβλία, ενώ ο Ταμίας συλλέγει συνδρομές και τυχόν προτάσεις ή θέματα προς συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης. Στις Γενικές Συνελεύσεις δικαιούνται συμμετοχή μόνο τα διοικητικώς και ταμειακώς τακτοποιημένα Μέλη του Συλλόγου. Η ψηφοφορία είναι φανερή και διεξάγεται με ανάταση χεριών.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίστανται σε αυτή τα μισά τουλάχιστον (1/2) ταμειακώς μέλη του Συλλόγου. Αν δεν επιτευχθεί η παραπάνω απαρτία καλείται επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατά σχετική πλειοψηφία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: “Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)”

Άρθρο 16: “Διοικητικό Συμβούλιο – Λειτουργία – Ανάκληση αποφάσεων – Μομφή”

Ο Σύλλογος διοικείται από τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το αντιπροσωπευτικό όργανο του Συλλόγου. Λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση κάθε έτος και συγκαλεί Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις κατά την κρίση του.
 2. Η θητεία του είναι τετραετής. Το νεοεκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται εντός μίας ημέρας και εκλέγει με φανερή ψηφοφορία των μελών του Πρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται δύο από τα τρία μέλη του.
 4. Οι αποφάσεις του Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνονται με πλειοψηφία (δύο μέλη).
 5. Δικαίωμα εισήγησης έχει κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.


Άρθρο 17: “Καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου”

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα το Σύλλογο με βάση τους νόμους και το καταστατικό, εμπνέει με το παράδειγμά του τα μέλη προς την εκπλήρωση των σκοπών του συλλόγου, αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με την εκπλήρωση των επιδιώξεων του Συλλόγου, διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου, λαμβάνει όλα τα μέτρα που ενδείκνυνται για την αντιμετώπιση των διαφόρων ζητημάτων, μεριμνά για την τήρηση του παρόντος καταστατικού, του Κανονισμού Λειτουργίας και των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης, εκπροσωπεί το Σύλλογο στις σχέσεις του με τους τρίτους, δικαστικά αλλά και εξωδικαστικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιο απολογισμό των πεπραγμένων.


Άρθρο 18: “Καθήκοντα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου”

Ο Πρόεδρος συγκαλεί, διευθύνει και προεδρεύει τις τακτικές συνεδριάσεις, αντιπροσωπεύει το Σύλλογο ενώπιον των δικαστηρίων και όλων εν γένει των αρχών, συντονίζει την δράση του και υπογράφει κάθε έγγραφο, που έχει σχέση με το Σύλλογο, τα εντάλματα πληρωμής καθώς και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Τέλος παραλαμβάνει και την αλληλογραφία του Συλλόγου.

Ο Γραμματέας ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στα θέματα ημερήσιας διάταξης, κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, φροντίζει για την επικύρωση τους, έχει την ευθύνη των βιβλίων του Συλλόγου πλην του ταμείου, φυλάσσει τη σφραγίδα το Συλλόγου και συνυπογράφει κάθε έγγραφο με τον Πρόεδρο.

Ο Ταμίας εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις οι οποίες φέρουν τη σφραγίδα του Συλλόγου και την υπογραφή του, τις εισφορές των μελών και όλα γενικά τα έσοδα του Συλλόγου. Καταθέτει σε τράπεζα και συγκεκριμένα σε αριθμό λογαριασμού, που είναι στο όνομά του καθώς και στο όνομα ενός ακόμη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου όλες τις εισπράξεις του Συλλόγου, μπορεί όμως να κρατάει στα χέρια του ποσό, που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για επείγουσες δαπάνες του Συλλόγου. Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο ταμείου και τα αποδεικτικά πληρωμής. Εν απουσία του Γραμματέα, συνυπογράφει κάθε έγγραφο με τον Πρόεδρο.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: “Αρχαιρεσίες”

Άρθρο 19: “Αρχαιρεσίες”

Εκλογές γίνονται μία φορά κάθε τέσσερα (4) έτη με ενιαία ψηφοφορία για τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Η ψηφοφορία είναι μυστική.

Τα ονόματα όλων των υποψηφίων ανακοινώνονται με την πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση που αποστέλλεται προς όλα τα μέλη.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν τα διοικητικώς και ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου που ανακοίνωσαν την υποψηφιότητά τους προς το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο εντός του μηνός Ιανουαρίου.

Κάθε μέλος ψηφίζει βάζοντας μέχρι τρεις (3) σταυρούς για το Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι τρείς (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Ως έγκυρο σύμβολο δήλωσης προτίμησης υποψηφίου αποτελεί μόνο ο σταυρός, άλλως το μαθηματικό σύμβολο συν (+). Οποιοδήποτε άλλο σύμβολο καθιστά το ψηφοδέλτιο άκυρο.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: “Τελικές Διατάξεις”

Άρθρο 20: “Διάλυση – Περιουσία Συλλόγου”

Απόφαση διάλυσης του Συλλόγου μπορεί να λάβει μόνον η τακτική Γενική Συνέλευση με απαρτία των τριών τετάρτων (3/4) των ταμειακώς τακτοποιημένων Τακτικών Μελών του Συλλόγου και με αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον. Απόφαση διάλυσης δεν μπορεί να λάβει έκτακτη ή επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου η περιουσία του θα διατεθεί στον Δήμο Σερρών.


Άρθρο 21: “Τροποποίηση Καταστατικού – Σκοπών του Συλλόγου”

Για την τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού απαιτείται Γενική Συνέλευση με απαρτία των τριών τετάρτων (3/4) των ταμειακώς τακτοποιημένων Τακτικών Μελών του Συλλόγου και αυξημένη πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. Η ως άνω αυξημένη απαρτία των μελών δεν δύναται να μειωθεί σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση.


Άρθρο 22: “Λοιπά”

Ο Σύλλογος μπορεί να συνεργαστεί με άλλους συλλόγους ή φορείς μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την δυνατότητα να συντάξει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας με τον οποίο θα καθορίζονται, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των Τακτικών Μελών, οι συνδρομές των Τακτικών Μελών, ο τρόπος διεξαγωγής των εργασιών του Συλλόγου, καθώς και οι τρόποι και οι διαδικασίες διαχείρισης του εξοπλισμού του Συλλόγου (υπολογιστές, εκτυπωτές, γραφείο, κ.τ.λ.). Ο κανονισμός λειτουργίας υπόκειται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Τα ιδρυτικά μέλη θεωρούνται Τακτικά Μέλη από της έγκρισης του καταστατικού.

Ο Σύλλογος έχει κυκλική σφραγίδα όπου περιμετρικά αναγράφετε το όνομα του Συλλόγου “Dragon Tale”, στο κάτω μέρος αναγράφετε το έτος ιδρύσεως «2018», και στο κέντρο υπάρχει ο δράκος, το σύμβολο του Συλλόγου.